Author Archives: admin

Bản đồ đồng bằng Sông Hồng

Bản đồ đồng bằng Sông Hồng

BẢN ĐỒ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Đây là vùng nằm khu vực hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình bao gồm 10 tỉnh thành trong đó có 2