Từ khóa: dân số thành phố thủ đức

Bản đồ thành phố Thủ Đức 2021

Bản đồ thành phố Thủ Đức 2021

Thành phố Thủ Đức được quyết định thành lập năm 2020 trên cơ sở sát nhập 3 quận cũ là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Đây là